Vodstvo

 

Z hľadiska režimu odtoku sa územie typovo radí do dažďovo - snehového typu

s priepustnosťou medzizimovou, krasovo - puklinovou a puklinovou.

Hrádocký potok (8.670m)

 

Doprava

 

Cestná sieť obce Hrádok pozostáva zo štátnych ciest II. č. 507, III. triedy a miestnych

komunikácii v dĺžke 3,6 km.

V obci nebolo realizované sčítanie intenzity premávky.

Opravy ciest boli realizované len v rozsahu bežnej údržby vo forme opravy výtlkov.

V obci sú vybudované chodníky v celkovej dĺžke 1,6 km.

Štátna cesty a miestne komunikácie v obci nie sú odvodnené.

 

Telekomunikácie

 

Pripojenie v obci Hrádok na telekomunikačný rozvod T- com. Je vyhotovený podzemným káblom v rozsahu - 70%, nadzemným 30%.

Obec je pripojená na digitálnu ústredňu, ktorá sa nachádza v budove pošty, v obci sú

dva verejné telefónne automaty.

Mobilní operátori pokrývajú obec dostačujúcou silou signálu.

Obec má miestny rozhlas z roku 1965. Rozhlasová ústredňa bola vymenená v roku

1987 za novú - modernejšiu. Rozhlas sa využíva podľa potreby - niekedy i denne.

 

Elektrifikácia

 

Obec Hrádok je elektrifikovaná na 100%, rozvod je zaistený nadzemným vedením

Napájanie je zo siedmych transformátorov, jedna trafostanica je kiosková a šesť je

stožiarových a stĺpových.

Verejné osvetlenie v obci pozostáva z 68 svietidiel / rok 2004 / na stĺpoch NN. V roku 2004

vymenených 50 svietidiel za úspornejšie za 36W.

 

Plynofikácia

 

Obec Hrádok je plynofikovaná okrem Hrádockej doliny od vybudovania rozvodu

plynu v roku 1998 z materiálu PE pripojením na VTL plynovod DN 150 PN 25, tlak

2,5 MPa uložený popri štátnej ceste II/507. Napojenie veľkoodberateľov a

maloodberateľov je cez samostatné plynové prípojky a samostatné RTP.

Obyvateľstvo v zastavanom území je napojené cez stredotlaké prípojky a ďalej cez

regulátory tlaku plynu STL/NTL. Každá nehnuteľnosť má vlastné meranie spotreby

plynu osadené v skrinkách v oplotení. STL plynové rozvody tlaku 300 KPa sú

uložené v krajnici komunikácii a v chodníkoch. Menovitá svetlosť potrubia je DN 25,

50, 90. NTL prípojky DN 25.

 

Zásobovanie vodou

 

Zdroj pitnej vody pre obec Hrádok sa nachádza v Hrádockej doline v lokalite

Rankove nivy.

Rozvod vody bol vybudovaný v roku 1985 z materiálu PVC. Na obecný vodovod sú

pripojené obydlia v celej obci okrem časti Hrádocká dolina. Na vodovod je

pripojených 246 domácností /r.2004/, vlastné studne využívajú iba obyvatelia v Hrádockej

doline a 1 domácnosť priamo v obci. Majiteľom a správcom vodovodu je obec

Hrádok.

 

Odkanalizovanie

 

Kanalizácia v obci Hrádok nie je vybudovaná, v súčasnosti je vypracovaná

projektová dokumentácia na odkanalizovanie obce. Je možnosť pripojenia na ČOV

vybudovanú na odpočívadle pri diaľnici D1.

 

Tepelné hospodárstvo

 

Obec Hrádok je zásobovaná teplom domovými kotolňami v plynofikovaných častiach

obce na plyn a v okrajových neplynofikovaných častiach kotlami na tuhé palivo.

 

Sociálna vybavenosť

 

Opatrovateľskú službu v obci Hrádok zabezpečuje Spoločný úrad samosprávy Nové

Mesto nad Váhom. Stravovanie pre starších obyvateľov je zabezpečené prostredníctvom stravovacíchslužieb v reštaurácii Tomba.

 

Zdravotnícka vybavenosť

 

V obci Hrádok sa zdravotné stredisko nenachádza. Najbližšie zdravotné stredisko sa

nachádza v obci Hôrka nad Váhom. Najbližšia nemocnica s poliklinikou a pohotovosť

sa nachádzajú v Novom Meste nad Váhom a v Piešťanoch, obidve vzdialené cca 15

km. Záchranná zdravotná služba príde do obce za cca 15-20 minút.

 

Školská vybavenosť

 

Materskú školu v obci Hrádok t.č navštevuje cca 25 detí. Slúži aj pre deti z obcí Kočovce,

Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom.

Technický stav budovy materskej školy je dobrý, budova je po rekonštrukcii v roku

2005.Základná škola sa obci nenachádza. Školopovinné deti dochádzajú do obce Lúka

vzdialenej 4 km. Žiaci dochádzajú linkovým autobusom, ktorý je prispôsobený

vyučovacím hodinám.

 

Kultúrna vybavenosť

 

Kultúrny dom v obci Hrádok je v súčasnosti prenajatý a slúži ako reštaurácia.

V prípade potreby sú tu však poriadané všetky kultúrne a spoločenské akcie.

Kultúrny dom je využívaný na všetky oslavy poriadané obcou, spoločenské zábavy,

plesy a divadelné predstavenia. Taktiež sa využíva na svadby, rodinné oslavy,

smútočné posedenia. 

 

 

V obci sa nachádza chránený prírodný výtvor

Pseudoterasa Váhu.

Tento cenný geomorfologický útvar je dokladom vývoja doliny Váhu v poľadovej dobe.

 


V katastri obce je Štátna prírodná rezervácia Tematínske kopce.

 Bola vyhlásená v roku 1976 a má rozlohu 59,7 ha. Nachádza sa na úpätí Považského Inovca západne od hradu. Chráni sa tu skalný lesostepný porast s množstvom chránených rastlín a živočíchov (hlavne hmyz).

Druhým významným územím

je Štátna prírodná rezervácia Javorníček.

 Má rozlohu 15,1 ha a bola vyhlásená r. 1982. Na hrebeni so skupinou vápencových hrebeňových brál sa chráni vzácna flóra a fauna.

vitajte.jpg
Najbližší vývoz komunálneho odpadu je v pondelok, 10.10.2022 a zber plastov je v utorok, 1.11.2022
image1.jpeg
strajkova pohotovost.jpg
koshradok.jpg
vyvodp.jpg
tomba.jpg
futblnet11.jpg
Meniny na web
tematinn.jpg
NEOFICIÁLNY informačný portál obce Hrádok
untitled.png
Obec Hrádok

preslávená
tematínskou tradíciou
a bohatou históriou.

Vychutnajte si
plnými dúškami
neodolateľnú atmosféru,
zaujímavú históriu
a pohostinnosť obyvateľov.

Pripravili sme pre vás
zaujímavé informácie
z histórie
i súčasnosti obce.

Spoznáte kultúru
a tradície,
predstavíme vám
historické pamiatky
i aktuálne dianie v
spoločenskom,
kultúrnom, športovom
i duchovnom živote
nášho Hrádku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one