NOVÁ E-MAILOVÁ ADRESA OBCE
mail.jpg
OPATRENIA UVZSR
OTVÁRANIE ZŠ A MŠ
Pri otváraní škôl  treba brať do úvahy aj zamestnanie  rodinných príslušníkov učiteľov / NPGZ / pendleri .../ a karanténne opatrenia.
Od piatka 1. mája 2020 od 7. ráno  platia pre pendlerov v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu nové pravidlá. Informoval o nich Úrad verejného zdravotníctva, ktorý ich upravil v aktuálnom opatrení hlavného hygienika Jána Mikasa.

Rozhodnutie ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna 2020 materské a základné školy 1. stupňa (1. - 4. ročník) a 5. ročník neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR-ky a poberania tejto dávky. Rodičia tých detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydá v súlade s § 150 ods. 8 školského zákona rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a školách považuje za zachované, ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo prejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov. Na základe tohto rozhodnutia teda rodičom takýchto detí nárok na ošetrovné vznikne, resp. bude pokračovať a Sociálna poisťovňa im ho prizná a vyplatí. Dávky budú vyplatené čo najskôr na základe doručeného Čestného vyhlásenia (je potrebné, aby ho rodič poslal pobočke do konca júna). Zdôrazňujeme, že rodičia sú povinní do čestných vyhlásení uvádzať pravdivé a presné údaje, pretože Sociálna poisťovňa si tieto údaje bude overovať (aj spätne).
Pre ostatné skupiny poistencov – rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, ďalej rodičov hendikepovaných detí do 18. roku veku, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté – sa nič nemení. Nárok na pandemické OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba ich osobnej celodennej starostlivosti o dieťa/dospelú osobu. Zostáva im aj povinnosť zasielať na konci mesiaca príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.
OPATRENIE UVZ SR O NOSENÍ RÚŠOK
ruska1.jpg
rusko2.jpg
ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN ÚRAD PRÁCE NM
UPNM.jpg
ZMENY NA POLÍCII V NOVOM MESTE N/V !!!
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU NOVÉ MESTO N/V - ZMENY !!!

Z dôvodu zabezpečenia úloh a opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijímaním bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov, boli prijaté nasledovné opatrenia:
 
na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom:
 
 rozsah stránkových hodín bol znížený na 3 hodiny denne, a to od 08,00h do 11,00h 
 zamestnanci oddelení dokladov budú zabezpečoval len prijímanie žiadostí o vydanie:
o občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec,
o vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu,
o cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.
 nebudú sa aktivovať certifikáty pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu do občianskych preukazov – tu odporúčame aktiváciu prostredníctvom  elektronickej služby na to zriadenej,
 vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.
 
na úseku dopravných evidencii: 
 budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne sa budú vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami, takýmito úkonmi sú najmä:
o prihlasovanie nových a jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie
o vydávanie nových osvedčení o evidencii tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných dokladov a tabuliek
o nevykonávajú sa úkony, ktoré znesú odklad, napr. vydanie TEČ na nosič bicykla
o odporúča sa občanom.
 
Občanom vo všeobecnosti odporúčame:
- všetky konzultácie realizovať prostredníctvom telefónov alebo mailom,
- nevyhnuté osobné konzultácie realizovať len po dohode konkrétneho času s konkrétnym úradníkom
- osobné podania realizovať výlučne cez podateľňu. 
 
Všeobecne na všetkých úsekoch bude Policajný zbor akceptovať prekročenie zákonom stanovených lehôt, ak povinnosť spadá do obdobia vyhlásenie mimoriadnej situácie, s výnimkou  splnenia lehoty na odovzdanie zbraní do úschovy po ukončení platnosti zbrojného preukazu. 
 
Žiadosti o vydanie dokladov alebo vykonanie úkonov v evidencii vozidiel od občanov, ktorí by mali byť v karanténe, alebo sú v domácnosti s občanmi, ktorí majú nariadenú karanténu (napr. z dôvodu skončenia platnosti, straty alebo odcudzenia dokladu), nebudú prijímané. 
 
Kontakty:
oddelenie dokladov (OP, VP, CP): 0961 24 34 14
evidencia zbraní: 0961 24 34 30
dopravné evidencie: 0961 24 35 50
POŠTA HRÁDOK INFORMUJE !!!
ZMENY V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH !!!
 
Z dôvodu mimoriadnej situácie a vyhlásenému núdzovému stavu v Slovenskej republike v súvislosti so šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 by sme Vás radi požiadali o spoluprácu a súčinnosť pri využívaní poštových služieb. Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu, ktorá realizuje svoju činnosť aj počas opatrení vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky. Mimoriadne opatrenia a obmedzenia na zabránenie a spomalenie šírenia nákazy majú samozrejme dosah aj na zamestnancov Slovenskej pošty, čo ovplyvňuje a čiastočne obmedzuje jej činnosť a kapacity. 
Slovenská pošta pristúpila k obmedzovaniu prevádzkových hodín, úplnému alebo čiastočnému obmedzeniu niektorých poskytovaných služieb. Zároveň prijala nové pravidlá pri vstupe do poštových prevádzok, kde platí vstup pre zákazníkov len s ochrannými rúškami (resp. inou vhodnou alternatívou). Chceme upozorniť, že uvedené opatrenie sa týka aj pôšt hromadného podaja, miest podaja balíkov na oblastných uzloch, resp. všetkých ostatných miest podaja zásielok.
Vzhľadom na výrazné zníženie kapacít pri podaji zásielok a tiež doručovacích kapacít oproti štandardnému stavu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zvážili, prehodnotili a prípadne posunuli, či obmedzili využívanie niektorých poštových služieb.
V súvislosti  s opatreniami proti šíreniu koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID 19 je jednou  z možností aj zníženie množstva podávaných zásielok mestskými, miestnymi a obecnými úradmi (dane a poplatky miest a obcí) a/alebo rozloženie tohto podaja na viac dní. Zároveň Vám odporúčame využiť prednostne na distribúciu Vašich zásielok produkt DOPORUČENÝ LIST (bez doplnkových služieb), ktorý Vám ušetrí náklady a zjednoduší doručenie rozhodnutí vo Vašom meste alebo obci.
Doporučené listy bez doplnkových služieb „Do vlastných rúk“ a/alebo Doručenka – budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta / oprávneného prijímateľa, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do domovej listovej schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. Informácia o dni doručenia bude, tak ako doteraz, zobrazená na www.posta.sk, v časti Sledovanie zásielok. 
 
Prosíme Vás o spoluprácu a odloženie resp. rozloženie podaja na neskoršie obdobie, čím výrazne prispejete k eliminácii kontaktov vo Vašom meste alebo obci. Prípadne pre dôvod úplného eliminovania kontaktov, či pre osoby v karanténe, si Vám na Vaše zváženie dovolíme v tomto mimoriadnom období odporučiť použitie emailov a dátových schránok, a to aj napriek tomu, že nepoužijete žiadnu z našich poštových služieb. 
Rovnako tak pri úhrade (dane a poplatku miest a obcí) poštovým poukazom si Vás dovoľujeme požiadať vyhnúť sa požiadavke úhrady poukazu na pobočke Slovenskej pošty, ale odporučiť Vašim obyvateľom realizovať úhradu prevodom z účtu za využitia internet a mobil bankingu. Prípadne tiež ak je to z Vašej strany možné, poskytnúť občanom dodatočnú lehotu splatnosti, ktorej cieľom je prekonať tak obmedzenia mimoriadnej situácie a v určitých prípadoch aj obmedzenia karantény. 
Prosíme Vás prijmite tento list ako výzvu a súčasť celospoločenskej snahy Slovenska a všetkých zainteresovaných inštitúcií zabrániť šíreniu ochorenia, ktoré ohrozuje zdravie a život najmä rizikových skupín obyvateľov. Tiež nám na tomto mieste dovoľte poďakovať všetkým obciam a mestám, ktoré už iniciatívne pristúpili k opatreniam, ktorých cieľ sleduje aj tento náš list. Vážime si spoluprácu s Vami a veríme, že sa nám spoločne podarí kritickú situáciu zvládať tak, aby sme sa čím skôr dokázali vrátiť do štandardného fungovania procesov a komunikácie.   
 
Keďže sa situácia mení každý deň, o prípadných ďalších krokoch a koordinácii vo Vašom regióne, Vás budeme operatívne informovať.
 
 
Ďakujeme veľmi pekne za Vašu ústretovosť a spoluprácu.
 
Mgr. Peter Helexa                                                            René Kubiš 
predseda predstavenstva                                                  člen predstavenstva
Slovenská pošta, a.s. Slovenská pošta, a.s.
vitajte.jpg
Najbližší vývoz komunálneho odpadu je v pondelok, 26.10.2020 a zber plastov je v piatok, 18.12.2020
mail.jpg
korona1.jpg
koshradok.jpg
futblnet11.jpg
vyvodp.jpg
10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19-page-001.jpg
Meniny na web
tematinn.jpg
NEOFICIÁLNY informačný portál obce Hrádok
untitled.png
Obec Hrádok

preslávená
tematínskou tradíciou
a bohatou históriou.

Vychutnajte si
plnými dúškami
neodolateľnú atmosféru,
zaujímavú históriu
a pohostinnosť obyvateľov.

Pripravili sme pre vás
zaujímavé informácie
z histórie
i súčasnosti obce.

Spoznáte kultúru
a tradície,
predstavíme vám
historické pamiatky
i aktuálne dianie v
spoločenskom,
kultúrnom, športovom
i duchovnom živote
nášho Hrádku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one