Kadlec Juraj


Starostu obce počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva, ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu kedykoľvek odvolať.

 

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné obdobie jej členom. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu zvoláva a vedie zasadnutie obecnej rady.

 

Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

 

 

            V súlade s § 13b ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupca starostu obce zabezpečuje tieto činnosti:

 

1. Zastupuje starostu obce  počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon

   funkcií v plnom rozsahu, okrem pracovnoprávnych vzťahov (prijímanie

   a prepúšťanie zamestnancov).

2. Zastupuje starostu obce v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade so zákonom

o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia.

3.   Zodpovedá za oblasť školstva,  kultúry, sociálnej a zdravotnej oblasti. V týchto oblastiach úzko spolupracuje s organizáciami, združeniami a spolkami, ktoré v obci pôsobia (školy, rodičovské   združenie, folklórne skupiny, ZPOZ, kluby dôchodcov, SZZP, SČK, lekári, lekáreň a pod.) 

4.   Podieľa sa spolu so starostom, poslancami a pracovníkmi obce na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci. 

5.   Koordinuje prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských a športových podujatí  v obci.

6.   Zúčastňuje sa kultúrno-spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení a organizácií pôsobiacich v obci.

7.   Riadi chod úradu a kontroluje plnenie úloh jednotlivých oddelení a referátov.

8.   Je zodpovedná za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a ďalších orgánov obce.

9.   Zodpovedá za vypracúvanie všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc, pokynov, poriadkov a iných právnych noriem v pôsobnosti obce.

      10. Prostredníctvom obecného televízneho vysielania   a   miestneho

       rozhlasu  informuje občanov  o plnení úloh obecného úradu a orgánov obce.

      11. Spolupracuje pri vypracovávaní zápisníc a uznesení zo zasadnutí obecného

       zastupiteľstva.

12. Zabezpečuje materiálno-technické vybavenie   obecného   úradu,   jeho zariadení  a iných  pracovísk /po odsúhlasení starostom/ a stará sa o ich údržbu.

13. Organizuje odbornú prípravu, informovanie o nových právnych predpisoch,

 školeni   zamestnancov obce a vykonáva s nimi pravidelné pracovné porady.

14. Zodpovedá za prípravu a organizovanie verejných a verejnoprospešných aktivít organizovaný obcou.

15. Zúčastňuje sa rokovaní k otázkam obecného charakteru u orgánov štátnej správy, územnej  samosprávy a ďalších organizácií.

16. Spolupracuje s organizáciami, cirkvami, občianskymi združeniami, politickými stranami a hnutiami pôsobiacimi v obci.

17. Pripravuje podklady na rôzne odborné a spoločenské stretnutia v obci.

18. Zúčastňuje sa na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov z fondov vyhlasovaných  jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami  pre obce.  

19. Rieši prípadné   kompetenčné   otázky   pri   vybavovaní   poskytovania   informácií   podľa  zákona č. 211/2000 Z.z. o poskytovaní informácií /zákon o informáciách/.

vitajte.jpg
Najbližší vývoz komunálneho odpadu je v pondelok, 10.10.2022 a zber plastov je v utorok, 1.11.2022
image1.jpeg
strajkova pohotovost.jpg
koshradok.jpg
vyvodp.jpg
tomba.jpg
futblnet11.jpg
Meniny na web
tematinn.jpg
NEOFICIÁLNY informačný portál obce Hrádok
untitled.png
Obec Hrádok

preslávená
tematínskou tradíciou
a bohatou históriou.

Vychutnajte si
plnými dúškami
neodolateľnú atmosféru,
zaujímavú históriu
a pohostinnosť obyvateľov.

Pripravili sme pre vás
zaujímavé informácie
z histórie
i súčasnosti obce.

Spoznáte kultúru
a tradície,
predstavíme vám
historické pamiatky
i aktuálne dianie v
spoločenskom,
kultúrnom, športovom
i duchovnom živote
nášho Hrádku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one