Ak nastalo úmrtie doma

V prvom rade je potrebné zavolať lekára (pohotovosť). Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár poverený úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý zároveň vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie).

Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.

Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu; pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj príslušnému útvaru Policajného zboru.

Po vykonaní tejto prehliadky odporúčame kontaktovať pohrebnú službu, prípadne osobne ju navštíviť, aby ste mohli vybrať rakvu. Takisto pripravte oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Ak je potrebné vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu. 

Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia.

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené

 • listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
 • pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný

 • mať vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vybavené chladiacim zariadením, ktoré je schopné dlhodobo udržať úložný priestor pri teplote pod 5 C,
 • vlastniť aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky,
 • mať k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov,
 • mať vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov,
 • zdržať sa propagovania pohrebnej služby v zdravotníckom zariadení a na pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť registrovaných cirkví a náboženských spoločností a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
 • postupovať po prevzatí ľudských pozostatkov podľa pokynov uvedených v liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí, pokynov orgánov činných v trestnom konaní alebo pokynov úradu,
 • ukladať ľudské pozostatky do času pochovania len do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0 C až 5 C; ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako -10 C.

Je zakázané vystavovať ľudské pozostatky pred pochovaním v otvorenej rakve viac ako tri dni od úmrtia, ak neboli uložené v chladiacom zariadení.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorí vám poskytnú všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený (patológia). Vtedy stačí prísť do pohrebnej služby a dojednať príslušné náležitosti o poslednej rozlúčke. Treba doniesť aj oblečenie pre zosnulého, občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke mŕtveho. Oblečenie pre zosnulého môžete doniesť aj priamo na patológiu, ale nie je to nevyhnutné, najmä ak je nemocnica, kde nastalo úmrtie v inom meste.

Ak zdravotnícke zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, alebo zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemá k dispozícii chladiace zariadenie na uloženie ľudských pozostatkov a osoba, ktorá sa postarala o pohreb, nezabezpečí do ôsmich hodín od času úmrtia prevoz ľudských pozostatkov, zabezpečí zdravotnícke zariadenie prevoz ľudských pozostatkov a ich uloženie tak, aby boli splnené podmienky podľa zákona. Vtedy je zariadenie povinné postupovať tak, aby náklady spojené s prevozom a uložením ľudských pozostatkov boli čo najnižšie.

Náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov v zdravotníckom zariadení a na pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po uplynutí 24 hodín od úmrtia alebo po uplynutí 24 hodín od vykonania pitvy uhrádza obstarávateľ pohrebu.

Ak ste našli zosnulého, ktorý umrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu

Je nevyhnuté zavolať okrem lekára aj políciu, ktorí určia ďalší postup. O prevoz zosnulého sa postará polícia, ktorá zavolá pohrebnú službu a uhradí náklady spojené s prevozom, pokiaľ bude nariadená súdna pitva. Z vašej strany je potrebné v niektorej pohrebnej službe (nemusí to byť tá, ktorá zosnulého prevážala) dojednať ostatné služby so zabezpečením poslednej rozlúčky.

Ak nastalo úmrtie inde - nie doma ani v nemocnici (napr. dopravná nehoda, domov dôchodcov)

Postup je zhodný s popisom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici. Spravidla ste kontaktovaný políciou, alebo príslušným personálom, ktorí vám poskytnú potrebné informácie, aj miesto uloženia zosnulého. Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu. Pri návšteve pohrebnej služby vybavíte všetko v súvislosti s pohrebom.

Určovanie smrti

Lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčasnými poznatkami vedy.

Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu.

Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium.

Po určení smrti mozgu konzíliom je ošetrujúci lekár povinný upustiť od ďalšej resuscitácie okrem prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po určení smrti, ak ide o mŕtvu osobu, ktorej sa má odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely transplantácie.

Lekár alebo konzílium sú povinní ihneď spísať zápisnicu o určení smrti.

Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno na mŕtvom tele vykonať len

 • pitvu,
 • zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek,
 • zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu.

Pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených zákonom tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.

Pitvu nariadi úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci výkonu dohľadu na mieste na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom.

Úrad môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou zomrelému.

Úrad za podmienok ustanovených týmto zákonom nariadi pitvu

 • pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení na účely overenia choroby alebo liečebného postupu, v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula),
 • pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie,
 • pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
 • pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti,
 • po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu s výnimkou odberu očných rohoviek,
 • osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,
 • pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin,
 • pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
 • pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
 • pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
 • pri úmrtí v cudzine, ak je na územie Slovenskej republiky privezené mŕtve telo, ktoré má byť na území Slovenskej republiky pochované,
 • pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody.

Pitvu nemožno vykonať, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby odmietli. Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu.

Ak sa pitva odmietla, možno ju napriek tomu vykonať

 • pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
 • pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
 • pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
 • pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,
 • po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu,
 • v prípadoch násilnej smrti,
 • z dôvodov ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom.

Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti, ak osoba neodmietla pitvu.

Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií celého mozgu, len ak ide o odobratie orgánov na účely transplantácie a osoba počas svojho života neodmietla odobratie orgánov.

O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. K pitevnému protokolu sa pripojí správa o odbere orgánov alebo tkanív, ak sa takýto odber uskutočnil.

Pitvu môže samostatne vykonať len lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium v študijných programoch druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo.

Pitvu nesmie vykonať lekár, ktorý

 • bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho,
 • bol v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak úmrtiu došlo v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • vykonal u mŕtveho odber orgánov,
 • vykonal u mŕtveho počas jeho života bioptické vyšetrenie.
vitajte.jpg
Najbližší vývoz komunálneho odpadu je v pondelok, 21.6.2021 a zber plastov je v utorok, 15.6.2021
IMG_8635.jpg
IMG_8577.jpg
Našli sa kľúče na autobusovej zastávke v Hrádku majiteľ-ka si ich môže vyzhvihnúť na Obecnom úrade v Hrádku.
IMG_8175 (1).jpg
koshradok.jpg
vyvodp.jpg
IMG_6989.jpg
futblnet11.jpg
10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19-page-001.jpg
Meniny na web
tematinn.jpg
NEOFICIÁLNY informačný portál obce Hrádok
untitled.png
Obec Hrádok

preslávená
tematínskou tradíciou
a bohatou históriou.

Vychutnajte si
plnými dúškami
neodolateľnú atmosféru,
zaujímavú históriu
a pohostinnosť obyvateľov.

Pripravili sme pre vás
zaujímavé informácie
z histórie
i súčasnosti obce.

Spoznáte kultúru
a tradície,
predstavíme vám
historické pamiatky
i aktuálne dianie v
spoločenskom,
kultúrnom, športovom
i duchovnom živote
nášho Hrádku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one