pzhradok.jpg
J XXVII Považský Inovec
 
Brezina; Javorina; Skalka - Úhrad; Vinohrady; Beckov; Hôrka; Hrádok; Kálnica-Sever; Kočovce; Modrová; Nová Lehota - Stará Lehota; Nová Ves nad Váhom; Ostré vrchy; Tematín; Družstevník Držkovce; Dubiská; Hradište; Chválov; Inovec; Palúch; SNP Dvorec; Stará hora; Svinná; Trenčianske Stankovce; Zlatníky

 
Zloženie chovateľského celku
Nové Mesto nad Váhom  (J XXVII Považský Inovec)
 
 
 
Por. č. Názov poľovného revíru Užívateľ poľovného revíru Výmera (ha)*
1 Beckov PZ Hurban – Beckov 2011
2 Hôrka PS Biela skala 1627
3 Hrádok Poľovnícka spoločnosť Hrádok 1563
4 Kálnica – Sever PZ Kálnica 1330
5 Kočovce KLK s.r.o. 947
6 Modrová PZ Modrová, Modrová 1294
7 Nová Lehota – Stará Lehota PZ Bezovec, Nová Lehota 2331
8 Nová Ves nad Váhom PS Nová Ves nad Váhom 1495
9 Ostré vrchy Poľovnícka spoločnosť Ostré Vrchy 1447
10 Tematín PS Lúka 2146
11 Zvernica – Sochoň Lesy SR OZ Trenčín 530
    Spolu: 16721
Poľovná lokalita v chovateľskom celku
 
 
Poľovnou lokalitou je ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom muflonej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ich ako hlavný druh zveri.
 
M 2 Muflonia lokalita
 
 
Názov poľovného revíru Užívateľ poľovného revíru Výmera v ha*
Hrádok Poľovnícka spoločnosť Hrádok 1563
Kálnica - Sever PZ Kálnica 1330
Nová Ves nad Váhom PS Nová Ves nad Váhom 1495
Ostré Vrchy Poľovnícka spoločnosť Ostré Vrchy 1447
Tematín PS Lúka 2146
Zvernica – Sochoň Lesy SR OZ Trenčín 530
  spolu 8511Chránené územia
 
Maloplošné chránené územia so 4. a 5. stupňom ochrany
 
Najvýznamnejšie maloplošné chránené územia – MCHÚ, (národná prírodná rezervácia – NPR, prírodná rezervácia – PR, prírodná pamiatka – PP,) nachádzajúce sa v poľovnej oblasti J XXVII Považský Inovec, sú zaradené do územia, na ktorých platí štvrtý alebo piaty stupeň ochrany a poľovnícke obhospodarovanie sa vykonáva na týchto územiach aj v súlade s ustanoveniami zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon č.543/2002 Z.z.).
 
 
 
 
Evidenčné číslo názov výmera (ha) katastrálne územie  poľovný revír stupeň ochrany v správe
             
  Prírodná pamiatka  
7 Beckovské hradné bralo 1,45 Beckov PR Beckov 4. CHKO Biele Karpaty
109 Mokvavý prameň 2,10 Nová Lehota PR N. Lehota-S.Lehota      PR Hrádok 4. CHKO Biele Karpaty
116 Obtočník Váhu 1,39 Hrádok n/V. PR Hrádok 4. CHKO Biele Karpaty
144 Pseudoterasa Váhu 11,83 Hôrka n/V., Hrádok PR Hrádok 4. CHKO Biele Karpaty
152 Skalka pri Beckove 0,39 Beckov PR Beckov 4. CHKO Biele Karpaty
  Národná prírodná rezervácia  
64 Javorníček 15,06 Hrádok, Lúka, Stará Lehota PR Tematín, PR Nová Lehota 5. CHKO Biele Karpaty
169 Tematínska lesostep 59,67 Lúka nad Váhom PR Tematín 5. CHKO Biele Karpaty
             
  Prírodná rezervácia  
1129 Beckovské Skalice 29,55 Beckov PR Beckov 5. CHKO Biele Karpaty
800 Dubový vŕšok 6,24 Nová Lehota PR Nová Lehota 4. CHKO Biele Karpaty
75 Kňaží vrch 150,94 Lúka nad Váhom, Modrová, Stará Lehota PR Tematín, PR Nová Lehota - Stará Lehota 5. CHKO Biele Karpaty
142 Preliačina 35,87 Hôrka n/V., Hrádok PR Hôrka 5. CHKO Biele Karpaty
163 Sychrov 0,48 Beckov PR Beckov 4. CHKO Biele Karpaty
820 Švibov 3,42 Nová Lehota PR N. Lehota 4. CHKO Biele Karpaty
Ev. č.- evidenčné číslo - štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR (www.uzemia.enviroportal.sk)
 
 
Druhy uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 274/2009
Vzácne a chránené druhy zveri
prechodné druhy stále druhy
čajka smejivá (Larus ridibundus) jarabica poľná (Perdix perdix)
drozd čvíkotavý (Turdus pilaris) jariabok lesný (Tetrastes bonasia)
havran čierny (Corvus frugilegus) jastrab lesný (Accipiter gentilis)
holub hrivnák (Columba palumbus) kačica divá (Anas platyrhynchos)
holub plúžik (Columba oenas) krkavec čierny (Corvus corax)
hrdlička poľná (Streptopelia turtur) myšiak lesný (Buteo buteo)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) sojka škriekavá (Garrulus glandarius)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus) straka čiernozobá (Pica pica)
sluka lesná (Scolopax rusticola) volavka popolavá (Ardea cinerea)
myšiak severský (Butep lagopus) vrana túlavá (Corvus corone cornix)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea)
  jazvec lesný (Meles meles)
  mačka divá (Felis silvestris)
  rys ostrovid (Lynx lynx)
  medveď hnedý (Ursus arctos)
   
Druhy, ktoré nie sú v prílohe č.1 zákona č. 274/2009
Vzácne a chránené druhy živočíchov
prechodné druhy stále druhy
bocian biely (Ciconia ciconia) jastrab krahulec (Accipiter nisus)
bocian čierny (Ciconia nigra) rybárik riečny (Alcedo atthis)
prepelica poľná (Coturnix coturnix) myšiarka ušatá (Asio otus)
chrapkáč poľný (Crex crex) výr skalný (Bubo bubo)
labuť hrbozobá (Cygnus olor) vodnár potočný (Cinclus cinclus)
orol kráľovský (Aquila heliaca) ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)
sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus) ďateľ čierny (Dryocopus martius)
včelár lesný (Pernis apivorus) sokol myšiar (Falco tinnunculus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) orešnica perlovaná (Nucyfraga caryocatactes)
rybár riečny (Sterna hirundo) sova lesná (Strix aluco)
lelek lesný (Caprimulgus europaeus) jež bledý (Erinaceus concolor)
dudok chochlatý (Upupa epops) plch lieskový (Muscardinus avellanarius)
  plch sivý (Glis glis)
  veverica stromová (Sciurus vulgaris)
  piskor vrchovský (Sorex alpinus)
 
 

 
vitajte.jpg
Najbližší vývoz komunálneho odpadu je v pondelok, 10.10.2022 a zber plastov je v utorok, 1.11.2022
image1.jpeg
strajkova pohotovost.jpg
koshradok.jpg
vyvodp.jpg
tomba.jpg
futblnet11.jpg
Meniny na web
tematinn.jpg
NEOFICIÁLNY informačný portál obce Hrádok
untitled.png
Obec Hrádok

preslávená
tematínskou tradíciou
a bohatou históriou.

Vychutnajte si
plnými dúškami
neodolateľnú atmosféru,
zaujímavú históriu
a pohostinnosť obyvateľov.

Pripravili sme pre vás
zaujímavé informácie
z histórie
i súčasnosti obce.

Spoznáte kultúru
a tradície,
predstavíme vám
historické pamiatky
i aktuálne dianie v
spoločenskom,
kultúrnom, športovom
i duchovnom živote
nášho Hrádku
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one